Định hướng phát triển

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan không ngừng đầu tư và phát triển

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan không ngừng đầu tư và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm tối ưu, bên cạnh đó công ty cũng không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong công ty, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.